1. BIEG WEGAŃSKI – Łatwiej niż myślisz
  17 maja 2020,  Warszawa

REGULAMIN

I. CELE ORGANIZACJI WYDARZENIA

 1. Promocja biegania wśród wegan i weganizmu wśród biegaczy.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej i naturalnej formy ruchu.
 3. Edukacja na temat diety roślinnej jako korzystnej dla środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt
 4. Edukacja dotycząca poszanowania przestrzeni publicznej oraz działania proekologiczne dotyczące terenów nadwiślańskich.

Realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Biegu Wegańskiego (dalej jako „Bieg”) jest Fundacja Run Vegan, KRS 0000706705, NIP 5252731220, REGON 368864043, mail: info@runvegan.pl

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANSE, TRASA

 1. Bieg odbędzie się 17 maja (niedziela) 2020 roku.
 2. Strefa start/meta będzie znajdować się na terenie błoni przy budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego na Żoliborzu w Warszawie, adres: Wybrzeże Gdyńskie 4.
  Dojazd: http://www.olimpijski.pl/pl/87,jak-dotrzec-do-pkol.html
 3. Trasa Biegu wyznaczona jest ścieżką nad Wisłą, nawierzchnia trasy: 80% trail (utwardzony żwir lub piasek). Na trasie znajdują się schody na wysokości Mostu Grota-Roweckiego (kilkanaście stopni).
 4. W ramach sportowej części wydarzenia odbędą się:
  1. Biegi główne:
   1. bieg na dystansie 10 km
   2. bieg na dystansie 5 km
   3. Bieg Dzieci w podziale na 4 kategorie wiekowe


IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Biegu wymaga wcześniejszej rejestracji internetowej i dokonania opłaty startowej.  Rejestracja bez dokonania opłaty nie gwarantuje miejsca na liście startowej.
 2. O prawie do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność wpłat. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów oraz do zwiększenia limitu uczestników.
 3. W biegach głównych (5/10 km) może wziąć udział osoba, która w dniu wydarzenia ma ukończone 16 lat. Start osoby niepełnoletniej wymaga podpisania Zgody na udział przez rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz Zgody będzie dostępny na stronie www.biegweganski.pl  oraz w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietów.
 4. Warunkiem startu Uczestnika w Biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczenie będzie dostępne w Biurze Zawodów. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 5. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy Biegu, która będzie dostępna na stronie wydarzenia.
 6. Każdy Uczestnik Biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w sposób widoczny dla sędziów, innych uczestników i kibiców, przez cały czas trwania wydarzenia.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w szczególności w zakresie stosowania się do przepisów ruchu drogowego i kodeksu cywilnego.
 8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez Uczestnika są ostateczne.

V. ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE, ZMIANY

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny poprzez stronę internetową www.biegweganski.pl Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do piątku 10 maja 2019 r do godz. 23:59. Po wyczerpaniu się limitu zapisy on-line zostaną zamknięte, chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.
 2. Limit zgłoszeń uczestników Biegu Wegańskiego wynosi:
  1. Bieg główny na dystansie 5 km: 600 osób
  2. Bieg główny na dystansie 10 km: 400 osób
  3. Bieg Dzieci łącznie: 200 osób
 3. Integralnym elementem zgłoszenia jest dokonanie opłaty startowej poprzez płatność elektroniczną. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania przelewu na koncie.
 4. Na liście startowej pojawią się WYŁĄCZNIE nazwiska zawodników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji oraz ich opłata startowa zostanie zaksięgowana we właściwej wysokości, zgodnej z datą księgowania. Lista startowa dostępna będzie na stronie www.biegweganski.pl Na liście startowej NIE POJAWIĄ SIĘ zawodnicy, którzy podczas rejestracji zastrzegli sobie anonimowość danych. Aby potwierdzić poprawność swojej rejestracji, zawodnicy, którzy oznaczyli zgłoszenie anonimowe, mogą sprawdzić swoje dane poprzez wpisanie nazwiska  i użycie opcji „szukaj”.
 5. Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie dokona prawidłowego zgłoszenia elektronicznie, jeżeli zostanie dokonana po terminie lub w niewłaściwej kwocie lub zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. Wszystkie takie opłaty zostaną przekazane przez Organizatora na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Korabiewicach.
 6. Wysokość opłaty startowej w Biegu wynosi odpowiednio zgodnie z tabelą poniżej. O wysokości opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie.

 

 Terminy wpłat 5 km 10 km Bieg Dzieci
      2020.01.11 – 2020.02.11 55 zł   70 zł 30 zł
      2020.02.12 – 2020.04.22 70 zł   90 zł 40 zł
      2020.04.23 – 2020.05.08 90 zł  110 zł 50 zł
      BIURO ZAWODÓW 110 zł 130 zł 60 zł
  Payment deadlines 5 km 10 km Children Run
      2020.02.12 – 2020.04.22 17 € 22 € 10 €
      2020.04.23 – 2020.05.08 22 € 27 € 12 €
      Competition Office 27 € 32 € 15 €

Opcje dodatkowa:

 • pakiet charytatywny: +20 zł do bieżącej ceny, liczba pakietów ograniczona. W ramach pakietu: Wsparcie dla Schroniska w Korabiewicach & EKO-MEDAL w formie ręcznie wykonanej BRANSOLETKI
 • pamiątkowa koszulka techniczna: 89 zł
 1. W przypadku startu w 2 biegach, Uczestnik otrzymuje rabat w wysokości 20% od aktualnej ceny na bieg na krótszym dystansie.
 2. Opłata startowa wpłacona po 30 kwietnia 2020 nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń z pakietu startowego.
 3. Osoby w wieku 70 lat i starsze zwolnione są z opłaty startowej (rocznik 1950 i starsze).
 4. Zmiany dystansu, zwroty, zmiany uczestników:
  1. Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi z powodu braku możliwości startu w biegu. W takim przypadku Uczestnik może:
   1. przenieść wniesioną opłatę na rzecz innego uczestnika po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem. Zgłoszenie z danymi obu uczestników należy wysłać na adres info@runvegan.pl
   2. przesunąć opłatę startowę na kolejną edycję Biegu.
  2. Warunkiem dokonania któregokolwiek z powyższych działań jest wsparcie Schroniska dla Zwierząt w Korabiewicach prowadzonego przez Partnera Biegu, Fundację VIVA! poprzez zakup cegiełki Biegu Wegańskiego (10 zł). Link do dedykowanej aukcji znajduje się na stronie Biegu.
  3. UWAGA: Prosimy o nie zamienianie się numerami startowymi bez zmiany danych w systemie. Start z chipem innego zawodnika skutkuje m.in. błędnymi wynikami w klasyfikacjach.
  4. Powyższe zmiany są możliwe w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

VI. BIURO ZAWODÓW I PAKIETY STARTOWE

 1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów, działającym:
  1. w piątek 15 maja 2020 w godz.: 15.00 – 19.00
  2. w sobotę 16 maja 2020 w godz.: 12.00 – 16.00
  3. w dniu zawodów w niedzielę 17 maja 2020, w godz. 8.00-11.00
   UWAGA: w dniu zawodów wydawanie pakietów na dany dystans kończy się na 60 min przed startem. W przypadku Biegu Dzieci pakiety na wszystkie dystanse będą wydawane do godziny 11.00.
 1. Lokalizacja Biura Zawodów zostanie podana na stronie internetowej Biegu www.biegweganski.pl
 2. Pakiety, które nie zostaną odebrane we wskazanym terminie, trafią ponownie do puli sprzedaży lub zostaną przeznaczone dla zainteresowanych wolontariuszy. Będziemy wdzięczni za punktualność 🙂
 3. Podczas odbioru pakietu dorośli zawodnicy oraz opiekunowie startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
 4. Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietu startowego przez inną osobę na podstawie oryginału „Upoważnienia”, zawierającego własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego i po okazaniu dowodu przez upoważnionego. Wzór Upoważnienia będzie dostępny na stronie internetowej Biegu. Podpisanie Upoważnienie jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.
 5. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 10 maja i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego, muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje zestaw świadczeń, w szczególności:
  1. Uczestnicy biegów  5 i 10 km otrzymują:
   W pakiecie startowym

   1. Imienny numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu
   2. upominek z logo Biegu Wegańskiego

oraz:

   1. medal na mecie
   2. posiłek regeneracyjny po Biegu (kupon na numerze startowym)
   3. wodę na punkcie żywieniowym i mecie
   4. zabezpieczenie medyczne
   5. ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie
   6. worek na odzież (w depozycie)
  1. Uczestnicy Biegu Dzieci (400 m/800 m/1,2 km/1,6 km) otrzymują:
   W pakiecie startowym

   1. Imienny numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu
   2. upominek z logo Biegu Wegańskiego

oraz:

   1. medal na mecie
   2. wodę na mecie
   3. zabezpieczenie medyczne
   4. ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie
   5. worek na odzież (w depozycie)
 1. UWAGA: Pakiet wszystkich świadczeń jest gwarantowany dla osób, które zapiszą się i dokonają opłaty za start do 30 kwietnia 2020 r.
 2. Nieodebrane w Biurze Zawodów pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym. Zawartość pakietów zostanie przekazana jako upominki m.in. dla Wolontariuszy wspierających realizację Biegu.

VII. POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.
 2. Kolejność na mecie potwierdzi komisja sędziowska, której decyzje są ostateczne.
 3. Zawodników każdego biegu obowiązuje limit czasu, który wynosi odpowiednio:
  • na dystansie 5 km: 45 min
  • na dystansie 10 km: 90 min

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

VIII. KLASYFIKACJA, START Z PSEM, NAGRODY I WYNIKI

 1. W biegach głównych przewidziane są następujące klasyfikacje:
  1. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (OPEN)
  2. Klasyfikacja wiekowa:
   1. M/ K do 29 lat
   2. M/K 30 – 49 lat
   3. M/K 50 – 59 lat
   4. M/K 60+

Klasyfikacje OPEN i wiekowe dublują się.

 1. W Biegu Dzieci przewidziane są następujące klasyfikacje wiekowe:
  1. rocznik 2013 i młodsze, dystans 400 m
  2. rocznik 2012 – 2010, dystans 800 m
  3. rocznik 2009 – 2007, dystans 1200 m
  4. rocznik 2006 – 2004, dystans 1 600 m
  1. Ze względu na klasyfikację wiekową Zawodnicy zobowiązani są zweryfikować poprawność zgłoszonej przez siebie daty urodzenia na liście startowej dostępnej on-line lub najpóźniej w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach K/M OPEN, w klasyfikacjach wiekowych K/M oraz w Biegu Dzieci otrzymają pamiątkowe statuetki oraz upominki.
  3. Zdobywcy I miejsc OPEN K/M otrzymują pakiet startowy na kolejny rok.
 • Start z psem:
  1. Organizatorzy zapraszają do startu z psem na wszystkich dystansach. Prosimy o zaznaczenie takiego wyboru przy rejestracji w systemie on-line.
  2. Osoby biegnące z psem będą klasyfikowane odrębnie, tzn. nie będą ujęte w klasyfikacji głównej ani wiekowej (zalecenie PZLA wynikające z połączenia siły psa i zawodnika)
  3. Dla zwycięskich zawodników I-III K/M startujących z psami na dystansie 5 km przewidziane są pamiątkowe statuetki.
  4. UWAGA: podczas biegu obowiązuje całkowity zakaz używania kolczatek
 1. Organizatorzy przewidują również upominki lub pamiątkowe statuetki w kategoriach:
  1. Wyjątkowe przebranie Biegu Wegańskiego – dla trzech najciekawiej przebranych uczestników dorosłych oraz dla trzech uczestników w Biegu Dzieci.
  2. Wyjątkowy Pies Biegu Wegańskiego
  3. Najstarszy Zawodnik i Zawodniczka, który wystartuje i ukończy dowolny dystans.

Wyboru zarówno przebrań jak i psów dokona jury wybrane przez Organizatorów.

 1. Wyniki wszystkich biegów będą opublikowane na stronie internetowej www.biegweganski.pl oraz przekazane do informacji mediów. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników także w innej formie.

IX. DOJAZD, SZATNIE, DEPOZYTY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 1. Miejsce wydarzenia czyli błonia przy Polskim Komitecie Olimpijskim, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie, jest łatwo dostępne środkami transportu publicznego. Zachęcamy również do skorzystania z rowerów miejskich.
 2. Publiczne miejsca parkingowe znajdują się przy budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 3. Organizator zapewnia przebieralnie w okolicy punktu start/meta, oddzielne dla kobiet i mężczyzn.
 4. Organizator zapewnia również depozyt w okolicy punktu start/meta. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowegXIo. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w depozycie.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.

Każdy zarejestrowany Uczestnik Biegu jest objęty ubezpieczeniem NNW wykupionym przez Organizatora.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując oświadczenie na adres Organizatora.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje i datą urodzenia w każdy sposób, w jaki publikowane będą wyniki Biegu.
 3. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.
 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu.
 2. Zapisując się do udziału w Biegu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, związane bezpośrednio z działalnością Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 5. Na teren wydarzenia zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 8. Organizator Biegu pozostawia sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej wydarzenia.
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.