Rodzinny Bieg po Zdrowie - Regulamin

REGULAMIN

Rodzinny Bieg Po Zdrowie
19 maja 2019,  Warszawa

 

I. CEL

 1. Upowszechnianie biegania i maszerowania jako najprostszej i naturalnej formy ruchu.
 2. Promocja zachowań prozdrowotnych – aktywności fizycznej i diety roślinnej – wśród Polaków, w szczególności wśród mieszkańców Warszawy.
 3. Edukacja dotycząca poszanowania przestrzeni publicznej oraz działania proekologiczne dotyczące terenów nadwiślańskich.
 4. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.
 5. Realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Rodzinnego Biegu Po Zdrowie (dalej jako „Bieg”) jest Fundacja Run Vegan KRS 0000706705 NIP 5252731220 REGON 368864043, mail: info@runvegan.pl

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANSE, TRASA

 1. Bieg odbędzie się w niedzielę 19 maja 2019 roku.
 2. Strefa start/meta będzie znajdować się na terenie błoni przy budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego na Żoliborzu w Warszawie, adres Wybrzeże Gdyńskie 4. Dojazd: http://www.olimpijski.pl/pl/87,jak-dotrzec-do-pkol.html
 3. Trasa Biegu prowadzi ścieżkami nad Wisłą.
 4. Start Biegu odbędzie się o godz. 14:30

 IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Biegu jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji internetowej.
 2. O prawie do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zapisów. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń oraz do zwiększenia limitu uczestników.
 3. W Biegu mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. Udział osoby niepełnoletniej wymaga podpisania zgody rodzica lub opiekuna prawnego, która będzie dostępna na stronie www.biegweganski.pl
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczenie będzie dostępne w Biurze Zawodów. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 5. Każdy Uczestnik Biegu jest zobowiązany przez cały czas trwania wydarzenia do umieszczenia w sposób widoczny numeru startowego.
 6. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w szczególności w zakresie kodeksu cywilnego.
 7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny poprzez stronę internetową www.biegweganski.pl Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do piątku 10 maja  2019 r do godz. 23:59. Po wyczerpaniu się limitu zapisy on-line zostaną zamknięte, chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.
 2. Limit zgłoszeń uczestników Biegu wynosi 100 osób.
 3. Na liście startowej pojawią się nazwiska zawodników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji. Lista startowa dostępna będzie na stronie www.biegweganski.pl

VI. BIURO ZAWODÓW I PAKIETY STARTOWE

 1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów, działającym:
  w piątek 17 maja 2019 w godz.: 15.00 – 19.00
  w sobotę 18 maja 2019 w godz.: 12.00 – 16.00
  w dniu zawodów w niedzielę 19 maja 2019, w godz. 7.30-13.00
 2. UWAGA: w dniu zawodów wydawanie pakietów na dany dystans kończy się na 60 min przed startem.
  Podczas odbioru pakietu dorośli zawodnicy oraz opiekunowie startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
 3. Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietu startowego przez inną osobę na podstawie oryginału „Upoważnienia”, zawierającego dane osobowe (PESEL) i własnoręczny podpis upoważniającego oraz po okazaniu dowodu przez upoważnionego. Wzór upoważnienia będzie dostępny na stronie internetowej Biegu.
 4. W ramach udziału w Biegu każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, który zawiera odpowiednio:
  1. Imienny numer startowy
  2. medal na mecie
  3. wodę niegazowaną
  4. zabezpieczenie medyczne
  5. ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie
  6. worek na odzież (w depozycie)
 5. Nieodebrane w Biurze Startowym pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym. Zawartość pakietów zostanie przekazana jako upominki m.in. dla Wolontariuszy wspierających realizację Biegu.

VII. DOJAZD, SZATNIE, DEPOZYTY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 1. Miejsce wydarzenia, czyli błonia przy Polskim Komitecie Olimpijskim, ul Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie, jest łatwo dostępne środkami transportu publicznego. Szczegóły dojazdu: jak-dotrzec-do-pkol
 2. Organizator zapewnia przebieralnie w okolicy punktu start/meta, oddzielne dla kobiet i mężczyzn.
 3. Organizator zapewnia również depozyt w okolicy punktu start/meta. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w depozycie.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
 5. Każdy zarejestrowany Uczestnik Biegu jest objęty ubezpieczeniem NNW wykupionym przez Organizatora.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując oświadczenie na adres Organizatora.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje i datą urodzenia w każdy sposób, w jaki publikowane będą wyniki Biegu.
 3. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.
 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu.
 2. Zapisując się do udziału w Biegu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, związane bezpośrednio z działalnością Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 5. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 8. Dyrektorem Biegu Wegańskiego jest Violetta Domaradzka.
 9. Organizator Biegu pozostawia sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej wydarzenia.
 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.